Archive for May, 2011

แบบฟอร์มขอเข้ารับการคัดเลือกในปีการศึกษา 2554

Thursday, May 19th, 2011

นักศึกษาที่ทำการสัมภาษณ์ (ไม่ใช่ช่องทาง Admissions) ในวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้ทำการ download เอกสาร แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 และส่งคืนที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลภายใน 12.00 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554


Hosted by Host4.PRO